Privacy & Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.klaarvoordestarthaarlem.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Klaar voor de Start. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klaar voor de Start is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Klaar voor de Start.

Geen garantie op juistheid
Klaar voor de Start streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Vertalingen op deze website zijn automatisch gegenereerd, indien
hierdoor onvolledigheden of onjuistheden ontstaan, kunnen wij ook hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor de prijzen of prijsberekeningen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een
contract dan wel een overeenkomst met Klaar voor de Start (of haar samenwerkingspartners) te mogen claimen of te veronderstellen.

Privacy
Wet & Regelgeving
Klaar voor de Start volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG volgt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik en de
verwerking van persoonsgegevens (informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is).

Welke informatie verzamelen en registreren wij?
Klaar voor de Start verzamelt geen persoonsgegevens. De website is informatief van aard en wij vragen u niet om gegevens bij ons achter te laten. Indien u voor inschrijving of informatievoorziening gegevens achterlaat bij één van onze partners, dan geldt het bij hen van kracht zijnde privacybeleid.

Foto en film materiaal
Indien wij foto’s en filmpjes maken en een kind is herkenbaar in beeld, dan publiceren wij dit alleen als ouder toestemming heeft gegeven. De toestemming kan altijd ingetrokken worden, wanneer ouder dat wenst.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.klaarvoordestarthaarlem.nl op deze pagina.

Een klacht?
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij op de website www.klaarvoordestarthaarlem.nl handelen kunt in eerste instantie een klacht indienen bij Klaar voor de Start. U kunt een digitaal formulier invullen op deze pagina. Indien u het idee heeft dat naar uw oordeel de klacht onvoldoende behandeld wordt, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je verder op weg!